Flickr_-_Government_Press_Office_(GPO)_-_Pomegranate_Fruits

THE DEDICATION OF THE GENE BANK FOR ISRAELI FLORA, AT THE VOLCANI INSTITUTE IN BEIT DAGAN. IN THE PHOTO, POMEGRANATE FRUITS.

æðé ôéøåú åéø÷åú, ôøé ôéúåç éùøàìé, îåöâéí áôðé áàé è÷ñ çðåëú áð÷ äâðéí ìöîçé éùøàì ùáîëåï äååì÷ðé ááéú ãâï. áöéìåí, øéîåðéí.